Regulamin monitoringu wizyjnego – Białe Maki Kosmetologia

Regulamin monitoringu wizyjnego

1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w
BIAŁE MAKI i miejsca instalacji kamer systemu na terenie gabinetu, reguły rejestracji
i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości
udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
2. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest: Białe Maki Kosmetologia
Marta Kielich,ul.I.Skorupki 90/31, 85-156 Bydgoszcz
3. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i
porządku publicznego oraz ochrona osób i mienia na terenie Gabinetu Kosmetologii
Marta Kielich w Bydgoszczy
4. Miejsc, które może być objęte monitoringiem wizyjnym to:
a) wejście i wyjście, oraz poczekalnia.
5. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
6. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer
systemu monitoringu.
7. System monitoringu wizyjnego w Białe Maki składa się z:
a) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz lokalu w rozdzielczości umożliwiających
identyfikację osób;
b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
c) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
8. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych
są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.
9. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami
informacyjnymi.
10. W poczekalni Gabinetu mieści się informacja zawierająca następującą klauzulę:
„Monitoring prowadzony jest przez Białe Maki Marta Kielich ul. I. Skorupki 90/31,
Bydgoszcz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz
ochrony osób i mienia i obejmuje wejście i wyjście oraz poczekalnię.”
11. Rejestrator wraz z monitorem monitorującym znajdują się w pomieszczeniu, do
którego dostęp mają tylko upoważnione osoby. Dostęp do obrazu i zapisu
monitoringu mają pracownicy firmy Białe Maki.
12. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym
organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji,
Sądom, Prokuraturze na
ich pisemny wniosek.
13. Okres przechowywania danych wynosi do 30 dni w budynku przy ul.I.Skorupki
90/31 w Bydgoszczy a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych
na urządzeniu rejestrującym obraz.
14. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w
szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie
związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania
danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania,
którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
15. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby
przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do właściciela Gabinetu Białe
Maki z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego
okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w Gabinecie do rąk własnych
lub drogą mailową w terminie do 3 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło
zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę oraz przybliżony czas
zdarzenia.
16. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym a czasem
uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest
synchronizowany z zewnętrznym
źródłem czasu.
17. Osoba upoważniona sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za
okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób
trwały następującymi danymi:
a) numer porządkowy kopii;
b) okres, którego dotyczy nagranie;
c) źródło danych, np.: kamery na holu;
d) data wykonania kopii;
e) dane osoby, która sporządziła kopię.
Kopia przechowywana jest przez Zespół Informatyków w zamkniętym i specjalnie do
tego przystosowanym miejscu.
18. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu
wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera
następujące informacje:
a) numer porządkowy kopii;
b) okres, którego dotyczy nagranie;
c) źródło danych, np.:kamera nr……;
d) data wykonania kopii;
e) dane osoby, która sporządziła kopię;
f) podpis osoby, która sporządziła kopię;
g) informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.
19. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje
zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 4 miesiące i udostępniana jest jedynie
uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych
instytucji przez okres 4 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.
20. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny
zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych
osobowych.
21. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać
utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej
gabinetu (adres www.bialemaki.pl zakładka „polityka prywatności”) w związku z art.
14 ust.5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).

Scroll to Top