Regulamin zakupu pakietów zabiegowych – Białe Maki Kosmetologia

ZASADY KORZYSTANIA Z PAKIETÓW ZABIEGOWYCH W BIAŁYCH MAKACH

ZASADY OGÓLNE
1. W Gabinecie Białe Maki można wykupić Pakiety na wybrane zabiegi kosmetyczne. Wykaz zabiegów pakietowych oraz Cennik Pakietów dostępny jest w Recepcji salonu lub na stronie internetowej bialemaki.pl
2. Terminy:
Klient – właściciel wykupionego Pakietu na zabiegi w Białych Makach – uprawnia osobę, która wykupiła jednorazowo kilka zabiegów do otrzymania usługi w promocyjnej cenie oraz do korzystania z zabiegów na warunkach określonych w tym Regulaminie.
Pracownik – osoba zatrudniona w Białych Makach na stanowisku Recepcjonistki lub Kosmetologa.
3. Pakiet jest własnością osoby, która go wykupiła i wyłącznie Klient może realizować zabiegi w ramach Pakietu.
4. Każdy Pakiet ma określony termin ważności 12 miesięcy od daty wykonania pierwszego zabiegu I należy przestrzegać tej daty.
5. Białe Maki zastrzegają sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu po upływie terminu ważności Pakietu.
6. Klient otrzyma wykupiony Pakiet w formie vouchera papierowego odebranego osobiście lub drogą pocztową na wskazany w karcie klienta adres jako potwierdzenie zakupu karnetu, jak również zasady korzystania z zakupionego karnetu oraz jego ważność.
7. Klient ma prawo do przekazania Własności Pakietu osobie trzeciej lub wydłużenia terminu ważności Pakietu tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzedniej zgodzie Białych Maków. W tej sytuacji należy zgłosić taką prośbę osobiście lub telefonicznie jak najszybciej przed upływem terminu ważności Pakietu.
8. Wykupiony Pakiet można zrealizować wyłącznie na tą lub te partię ciała, które Klient określi przy zakupie Pakietu i nie można wykorzystać zabiegów z Pakietu na inne partie ciała.
9. Klient korzystający z Pakietu zobowiązany jest do informowania o wszelkich zmianach zachodzących między zabiegami, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu (pojawiających się przeciwwskazaniach)
11. Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu, jeśli uzna, że jest do tego jakiekolwiek przeciwwskazanie.
12. Białe Maki zastrzegają sobie prawo do uznania w powyższej sytuacji zabiegu, jako zrealizowanego bez możliwości zwrotu pieniędzy, jeśli Klient z Pakietu nie poinformuje Białych Maków, że nie pojawi się na wizycie w umówionym terminie oraz nie poinformuje o tym wcześniej telefonicznie lub mailowo.
13. Białe Maki zastrzegają sobie prawo do uznania w powyższej sytuacji zabiegu jako zrealizowanego bez możliwości zwrotu pieniędzy, jeśli Klient dokonał rezerwacji terminu, mając świadomość występującego przeciwwskazania. Klient, w każdej chwili może skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej lub osobistej w celu weryfikacji ewentualnych przeciwwskazań.
ZASADY SZCZEGÓŁOWE DLA PAKIETÓW DEPILACJI LASEROWEJ.
1. Białe Maki oferują możliwość nabycia pakietów usług zwanych „Pakietem” na wymienione w cenniku partie ciała.
2. Łączna liczba zabiegów wykonanych w ramach jednego Pakietu wynosi 6 zabiegów.
3. W ramach nabycia Pakietu, Klient nabywa prawo do korzystania z usług Białych Maków przez okres 12 miesięcy w Pakiecie liczonym od dnia wykonania pierwszego zabiegu wchodzącego w skład Pakietu.
5. Białe Maki zastrzegają jednak, że zabiegi wykonywane w ramach Pakietu są realizowane cyklicznie, nie częściej niż co 4-8  tygodni – w zależności od indywidualnych predyspozycji Klienta w stosunku do działania lasera.
6. Dostępne w ofercie Pakiety nie określają minimalnej ilości zabiegów.
7. Mając na uwadze fakt, iż działanie lasera jest zależne od indywidualnych predyspozycji każdego Klienta i zależy m.in. od budowy owłosienia oraz fazy cyklu wzrostu włosa, Białe Maki w ramach Pakietu nie gwarantują pełnego efektu depilacji – powyższe obejmuje wyłącznie świadczenie usług Zabiegu na warunkach określonych w Pakiecie.
9. Białe Maki zastrzegają sobie prawo do wyznaczania terminów zabiegów Klientowi kierując się kwalifikacjami i profesjonalną wiedzą Pracownika, mając na celu jak najbardziej efektywne i skuteczne wykonanie zabiegu.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Niezastosowanie się Klienta do wymagań niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności nie poinformowanie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do korzystania z usług Białych Maków skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności salonu za ewentualne powikłania zdrowotne Klienta po przeprowadzonym zabiegu. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek skutki związane z zatajeniem lub pominięciem jakiejkolwiek choroby lub schorzenia wskazanych w niniejszym Regulaminie lub Karcie Klienta jako przeciwskazania do wykonywania zabiegów.
2. Białe Maki nie biorą odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku niestosowania się do zaleceń po zabiegowych oraz pielęgnacji domowej.
3. Informacje podane w Gabinecie oraz przekazywane przez pracowników Gabinetu mają charakter informacyjny oraz edukacyjny i nie mogą zastąpić porady i zaleceń lekarza. Korzystając z oferty Gabinetu Klient jest świadomy, potwierdza i zgadza się, że Gabinet nie oferuje konsultacji i porad medycznych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Białe Maki zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, pod warunkiem, że nie naruszają one praw nabytych przez Klienta w trakcie trwania oferty. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości Klienta umieszczając je do wglądu w Recepcji Gabinetu oraz na stronie internetowej bialemaki.pl
2. Reklamacje oraz skargi można składać pisemnie na adres salonu: Białe Maki Kosmetologia, ul. Ignacego Skorupki 90/31 85-159 Bydgoszcz lub mailowo: kontakt@bialemaki.pl . Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.
3. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga się w oparciu o Kodeks Cywilny.

Scroll to Top