Regulamin konkursu – Białe Maki Kosmetologia

Regulamin konkursu
Mamy maj

Regulamin konkursu
Mamy maj

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu jest firma Białe Maki Kosmetologia z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Ks. Skorupki 90/31 NIP: 5040001787
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, natomiast nagroda może być wykorzystana przez osobę pełnoletnią, która nie ma przeciwwskazań do wykonania zabiegu.
 2. Informacje o zabiegu dostępne są na stronie www.bialemaki.pl
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook i Instagram.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie odpowiedzi po postem oraz polubienie fanpage’a Białe Maki
 5. Konkurs trwa od 8 maja, od momentu publikacji posta do 20 maja, do końca dnia
 6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 23 maja 2023 na fanpage Białe Maki Kosmetologia
 7. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook i Instagram znajdującym się pod adresem: www.facebook.com/bialemakikosmetologia

Zadanie konkursowe

 

 1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu powiedzenia/przestrogi/sformułowania jakie mówiła Twoja mama.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
 3. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
 4. Odpowiedz, która będzie miała najwięcej polubień wygrywa.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook, oraz za pośrednictwem fanpage Białe Maki Kosmetologia.
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

 

 1. Nagrodą w konkursie jest zabieg radiofrekwencji mikroigłowej twarzy, szyi i dekoltu.
 2. Nagrodę można odebrać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem 785687066.
 3. Nagrodę można przekazać osobie, wskazanej podczas rozmowy telefonicznej przed umówieniem zabiegu.
 4. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 30.06, po tym czasie Nagroda traci ważność.
 5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
 8. Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 9. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
 10. wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@bialemaki.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – tytuł konkursu).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest firma Białe Maki Kosmetologia z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy ks. Skorupki 90/31.  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Białe Maki Kosmetologia
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Białe Maki Kosmetologia
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Scroll to Top